Obchodní podmínky

Jóga ve vzduchu® je projektem podnikatelského subjektu Ing. David Šumpela, IČ: 05646588, se sídlem Viničné Šumice 259, 66406.

A: Pro objednání a účast na zde nabízených kurzech, seminářích a workshopech platí následující pravidla:

 1. Přihláška se stává závaznou v den jejího přijetí. Na jejím základě je účastníku zaslána faktura k proplacení plné částky kurzu, není-li s účastníkem dohodnuto jinak (např. formou splátkového kalendáře). Účastník kurz uhradí dle faktury na účet Davida Šumpely s variabilním symbolem dle faktury.
 2. Přihlášený kurz musí být uhrazen do data splatnosti. V případě neuhrazení je účastníku zasláno upozornění. Pokud účastník neuhradí do 7 dnů od zaslání upozornění, je jeho přihláška automaticky stornována a klient je z kurzu vyřazen.
 3. Pokud zbývá do začátku kurzu méně, než 14 dní, je doba storna přihlášky od upozornění zkrácena na 2 pracovní dny.
 4. V případě hrazení rekvalifikačního kurzu přes Úřad práce, uhradí účastník kurz k rukám Davida Šumpely. David Šumpela uzavře s Úřadem práce smlouvu. V případě úspěšného absolvování kurzu bude kurz uhrazen Úřadem práce k rukám Davida Šumpely a David Šumpela vrátí uhrazenou částku účastníku. V případě neúspěšně absolvovaného kurzu (nesložené zkoušky, neúčast na kurzu) nebude platba účastníku vrácena v žádné výši.
 5. V ceně kurzu je zahrnuto: Výuka ve stanovené hodinové dotaci odbornými lektory, certifikace u kurzů s akreditací MŠMT, diplom u kurzů bez akreditace MŠMT, základní pracovní podklady (pracovní listy, vstup do uzavřené skupinky na facebooku, vstup do uzamčené sekce webových stránek www.do-formy.cz).
 6. V ceně kurzu není zahrnuto: Doprava, ubytování, strava.
 7. Překlad certifikátu u rekvalifikačních kurzů s akreditací MŠMT lze zajistit za poplatek 300,- Kč do anglického a německého jazyka. Další jazyky lze zajistit s možným navýšením poplatku.
 8. STORNO PODMÍNKY:

PŘI PLATBĚ CELÉ ČÁSTKY KURZU PŘEDEM:

- V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na kurz, je možné uhrazený kurz převést na jinou osobu splňující podmínky kurzu (např. délku praxe, dosažené vzdělání aj.) po předchozí domluvě. Převedení kurzu na jinou osobu je možné pouze před začátkem kurzu, nikoliv po jeho zahájení.

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz lze vrátit účastníku následující část uhrazené částky:

 • při stornování do 2 měsíců před zahájením kurzu - vrátí organizátor 90% uhrazené částky
 • při stornování do 30 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 80% uhrazené částky
 • při stornování do 7 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 50% uhrazené částky

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz méně, než 7 dní před začátkem kurzu, nebo po začátku kurzu, zaniká možnost vrácení ceny kurzu.

- V případě zrušení kurzu ze strany organizátora bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení kurzu.

PŘI PLATBĚ SPLÁTKOVÝM KALENDÁŘEM:

- V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na kurz, je možné uhrazený kurz převést na jinou osobu splňující podmínky kurzu (např. délku praxe, dosažené vzdělání aj.) po předchozí domluvě s organizátorem. Převedení kurzu na jinou osobu je možné pouze před začátkem kurzu, nikoliv po jeho zahájení. Hrazení kurzu nadále provádí původní účastník, není-li dohodnuto jinak.

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz doplatí účastník dle dohodnutého splátkového kalendáře:

 • při stornování do 2 měsíců před zahájením kurzu - 90% celkové ceny kurzu
 • při stornování do 30 dnů před zahájením kurzu - 80% celkové ceny kurzu
 • při stornování do 7 dnů před zahájením kurzu - 50% celkové ceny kurzu

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz méně, než 7 dní před začátkem kurzu, nebo po začátku kurzu, uhradí účastník 100% ceny kurzu dle dohodnutého splátkového kalendáře.

- V případě zrušení kurzu ze strany organizátora bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení kurzu.

B: Pro objednání a dodání zboží z obchodu (závěsné sítě, ToeSox, příslušenství) platí následující pravidla:

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
  kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Davida Šumpely,
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s
  balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně
  jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě objednání sítí nestandardních délek jako je 5.5m, 6.5m atd. Toto je chápáno jako zboží na přání zákazníka, které je dále neprodejné za obvyklých podmínek.
 4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu:

Ing. David Šumpela

Viničné Šumice 259

66406

5.     Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.V Brně dne 1. 10. 2019

Ing. David Šumpela